0,00 kr

Kundvagn

Säker utcheckning
0

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är ett allmänt råd för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor. Detta är det primära kravet att arbeta med SBA.

Vad är ett SBA?

Själva poängen med ett SBA-system är att få koll på sitt brandskydd. Det handlar om att systematiskt arbeta med sitt brandskyddsarbete och dokumentera allt som görs. Allt med ett syfte, minimera risken för bränder, kontrollera tekniska brandskyddssystem och öva och utbilda sin organisation för att klara en incident. I ett SBA samlar man all dokumentation, ritningar, tillstånd, serviceprotokoll och egenkontroll på samma ställe.
Eftersom det är webbaserat så behövs ingen installation och du kommer åt allt innehåll var du än befinner dig.

Vad säger lagen om SBA?

SBA är ett allmänt råd för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor. Detta är det primära kravet att arbeta med SBA.
Liknande krav finns även i arbetsmiljölagen 3 kap, 2§ där arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga olycksfall och underhålla lokaler och tekniska anordningar.
Arbetsplatsens utformning sätter också tydliga krav på detta område (AFS 2020:1)
Några exempel:
90 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska kunna utrymma arbetsplatsen. Utrymningsövningar ska normalt genomföras så att arbetstagarna har aktuell kunskap om hur utrymningen ska ske.
102 § Arbetsgivaren ska se till att installationer för utrymning underhålls och kontrolleras regelbundet.
103 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att förebygga uppkomst och spridning av brand.

Allmänna råd till AFS 2020:1: Hur omfattande rutinerna behöver vara beror bland annat på verksamhetens art, lokalernas utformning och antalet arbetstagare. För att följa bestämmelsen kan arbetsgivaren behöva samverka med fastighetsägaren eller andra aktörer som påverkar utrymningsförhållandena. Krav på fastighetsägares och verksamhetsutövares systematiska brandskyddsarbete finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vad innebär SBA?

SBA står för “Systematiskt brandskyddsarbete” och innebär att er organisation utbildar, planerar, kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet i byggnad eller verksamhet. Man behöver klargöra mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenörer vem som ansvarar för vad.
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att alla ägare och nyttjanderättshavare till anläggningar och byggnader är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå.

Är SBA ett krav?

Ja! I allmänna rådet om Systematisk Brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) finns det angivet att det är skäligt att alla verksamheter bedriver ett Systematiskt Brandskyddsarbete med syftet att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor.

Hur gör man SBA?

Det viktigaste i det systematiska brandskyddsarbetet är att du kan ha ordning och reda på vad du behöver göra för att uppfylla lagkravet på att ha ett skäligt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i 2 kap. 2 § LSO

Vem får utföra SBA?

Ägaren eller ledaren för en verksamhet ansvarar så att SBA blir utfört. Detta kan så klart delegeras till lämpliga personer i sin verksamhet. Lämpligast är att utse en brandskyddsansvarig som får i uppgift att genomföra och följa upp alla punkter i ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vem är ansvarig för SBA?

Det är både nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren som är ansvariga för brandskyddet i en fastighet. Hyr man en lokal av en fastighetsägare så brukar man dela upp ansvaret i en gränsdragningslista till sitt hyreskontrakt.

Hur ofta ska man göra SBA?

Arbetet är löpande och ständigt, men intervaller på egenkontroller, utbildning och övning ska ske tillräckligt ofta för att garantera att underhållet och kontrollen av att brandskyddet är tillräckligt. 

Hur fungerar SBA i företag?

Det finns både företag som gör ett fantastiskt arbete och företag som inte vet vad SBA är. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kom 2004 men är fortfarande okänt för många.

Hur ofta egenkontroll brandskydd?

Ofta görs egenkontroller månadsvis eller kvartalsvis men vissa kontrollpunkter kan det räcka med att de kontrolleras en gång per år och andra kanske behöver kontrolleras varje dag. Intervaller sätts efter risk ock konsekvenstänk.

Vad ska SBA innehålla?

SBA ska innehålla Byggnads- och verksamhetsbeskrivning, riskhantering, regler och rutiner, utbildning och övning, kontroll och underhåll, uppföljning, brandskyddspolicy, organisation. (Se vårt SBA hjul ovan)
I SBA-Axess finns allt detta ordnat från start!

Måste man ha en Brandskyddsansvarig?

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Vad gör en Brandskyddskontrollant?

Kontrollerar utifrån en checklista olika kontrollpunkter kring brandskyddet. Syftet är att man tidigt ska upptäcka fel och brister som kan åtgärdas och dokumentera att man har ett fullgott brandskydd.

Behöver man ett system för SBA?

Ja, man behöver åtminstone arbeta systematiskt med området och dokumentera allt. En del klarar det med papper och penna, pärmar, excellistor eller liknande.
Fördelen med ett digitalt SBA-verktyg är många: Allt samlas på ett ställe, ni kommer åt det från var som helst, systemet kan ge påminnelser om när det är dags för egenkontroll och man får en bra överblick över aktuell status.

Är det krav på utbildning i SBA?

Det är inte ett krav men ett mycket bra sätt att skaffa sig den kunskap som behövs för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete. Är du ny i rollen som brandskyddsansvarig eller kontrollant? Eller vill förnya dina kunskaper?
Vi erbjuder öppna utbildningar eller utbildning på plats hos er till brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant.
© 2024 | Första Hjälpen Konsulten
magnifiercrossmenuchevron-down